عباسعلی رستمی
رئیس کنفرانس
استاد، دانشگاه شمال
وب سایت: rostami.shomal.ac.ir/
پست الکترونیکی: rostami [at] shomal.ac.ir
مرتضی نقی پور
دبیر کل کنفرانس
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/m.naghipour/home.aspx
پست الکترونیکی: m-naghi [at] nit.ac.ir
سید محمد سیدپور
دبیر کمیته علمی
استادیار، دانشگاه شمال
وب سایت: www.researchgate.net/profile/s_seyedpoor
پست الکترونیکی: s.m.seyedpoor [at] shomal.ac.ir
امیر متقی
دبیر اجرایی
کارشناسی ارشد عمران سازه
پست الکترونیکی: amirmottaghi [at] gmail.com
امید یزدان پناه
دبیر اجرایی
دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.researchgate.net/profile/omid_yazdanpanah
پست الکترونیکی: omidyazdanpanah66 [at] gmail.com
امیررضا حدادی
مدیر روابط عمومی
کارشناسی ارشد راه و ترابری،
مدیر دپارتمان آموزش و تحقیقات گروه فنی مهندسی سره
وب سایت: serehgroup.ir/haddadi.html
پست الکترونیکی: haddadi_civil [at] yahoo.com
پویان فخاریان
مدیر روابط بین الملل
دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه سمنان
وب سایت: www.researchgate.net/profile/pouyan_fakharian2
پست الکترونیکی: pouyanfakharian [at] gmail.com
اعضای مشورتی بین المللی
Ryoichi Kanno
سخنران کلیدی
Fellow of Research and Development, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, 20-1 Shintomi, Futtsu-city, Chiba 293-8511, Japan
وب سایت: www.linkedin.com/in/ryoichi-kanno-13063aab/
پست الکترونیکی: kanno.kx4.ryoichi [at] jp.nssmc.com
کمیته داوران
حبیب اکبرزاده بنگر
دبیر کمیته داوران
استادیار، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/habib_akbarzadeh
پست الکترونیکی: h_akbarzadeh [at] umz.ac.ir
رضا تقی پور
دبیر داوران کمیته سازه هیدرولیک و آب
استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/191/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%aa%d9%82%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
پست الکترونیکی: r.taghipour [at] umz.ac.ir
محسن بزرگ نسب
دبیر داوران کمیته زلزله
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/m_bozorgnasab
پست الکترونیکی: m.bozorgnasab [at] umz.ac.ir
امیر ایزدی
دبیر داوران کمیته راه و ترافیک
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/izadi/
پست الکترونیکی: a.izadi [at] shomal.ac.ir
مبین افضلی راد
دبیر داوران کمیته ژیوتکنیک
استادیار دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
پست الکترونیکی: m.afzali [at] qaemshahriau.ac.ir
احسان جهانی
دبیر داوران کمیته سازه
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/ehsan_jahani
پست الکترونیکی: e.jahani [at] umz.ac.ir
مائده صادقپور حاجی
دبیر داوران کمیته محیط زیست
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/defunivteachprofile/80.html
پست الکترونیکی: sadeghpourhaji [at] gmail.com
کمیته علمی بین المللی
Rosario Montuori
عضو کمیته علمی
Professor, Department of Civil Engineering
University of Salerno, Italy
وب سایت: docenti.unisa.it/004742/home
پست الکترونیکی: r.montuori [at] unisa.it
Sherif Beskhyroun
عضو کمیته علمی
Lecturer in Earthquake Engineering
Department of Built Environment Engineering
School of Engineering
Auckland University of Technology, New Zealand
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=neo69boaaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: sherif.beskhyroun [at] aut.ac.nz
Elide Nastri
عضو کمیته علمی
LS in Ingegneria Edile-Architettura
Research Assistant, Università degli Studi di Salerno,
Department of Civil Engineering (DICIV)
Fisciano, Campania, Italy
وب سایت: www.researchgate.net/profile/elide_nastri
پست الکترونیکی: enastri [at] unisa.it
Ryoichi Kanno
عضو کمیته علمی
Ryoichi Kanno
Fellow of Research and Development
Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation
20-1 Shintomi
Futtsu-city, Chiba 293-8511
Japan
وب سایت: www.linkedin.com/in/ryoichi-kanno-13063aab/
پست الکترونیکی: kanno.kx4.ryoichi [at] jp.nssmc.com
Zhao Qiuhong
عضو کمیته علمی
Professor, School of Civil Engineering, Tianjin University, China
وب سایت: jgxy.tju.edu.cn/enteachers.asp?id=153
پست الکترونیکی: qzhao [at] tju.edu.cn
Hyoung-Bo Sim
عضو کمیته علمی
Assistant Professor, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Incheon National University, South Korea
وب سایت: www.inu.ac.kr/user/indexsub.do?codymenuseq=42098&siteid=civil&dum=dum&command=empdetail&empnum=20150113&empsearchtab=01&deptcode=0000034&siteid=civil
پست الکترونیکی: hbsim [at] inu.ac.kr
Tanja Kalman Šipoš
عضو کمیته علمی
Affiliation: Assistant Profesor, Faculty of Civil Engineering Osijek, University of Osijek, Croatia
وب سایت: www.researchgate.net/profile/tanja_kalman_sipos
پست الکترونیکی: tkalman [at] gfos.hr
Dipti Ranjan Sahoo
عضو کمیته علمی
Associate Professor, Structural Engineering Division, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110016 (INDIA)
وب سایت: web.iitd.ac.in/~drsahoo/
پست الکترونیکی: drsahoo [at] civil.iitd.ac.in
Hessam Yazdani
عضو کمیته علمی
Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Howard University, 2300 Sixth St NW #2024, Washington, DC 20059
وب سایت: www.civil.cea.howard.edu/users/hyazdani
پست الکترونیکی: hessam.yazdani [at] howard.edu
Jong Wan Hu
عضو کمیته علمی
Associate Professor, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Incheon National University, South Korea
وب سایت: www.inu.ac.kr/user/indexsub.do?codymenuseq=113511&siteid=et_eng
پست الکترونیکی: jongp24 [at] inu.ac.kr
Humberto Varum
عضو کمیته علمی
Professor at Faculty of Engineering, University of Porto
وب سایت: www.linkedin.com/in/humberto-varum-31151213/?lipi=urn%3ali%3apage%3ad_flagship3_messaging%3bub7zeiarsyaug%2b0s69e74g%3d%3d&licu=urn%3ali%3acontrol%3ad_flagship3_messaging-view_profile
پست الکترونیکی: hvarum [at] fe.up.pt
تلفن: +351-91-9369393
Mohammadali Rezazadeh
عضو کمیته علمی
Postdoctoral Researcher, Civil Engineering, University of Politecnico di Milano
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mohammadali_rezazadeh
پست الکترونیکی: m.rezazadeh [at] civil.uminho.pt
BENOUAR Djillali
عضو کمیته علمی
Professor and Director of Built Environment Research Laboratory (LBE) chez University of Science and Technology Houar Boumediene (USTHB)
وب سایت: www.linkedin.com/in/djillali-benouar-67725210/
پست الکترونیکی: dbenouar [at] usthb.dz
Edris Madadian
عضو کمیته علمی
دکتری مهندسی انرژی (محیط زیست – بیوفیول های پیشرفته) دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا
وب سایت: ca.linkedin.com/in/edris-madadian-543a8730
پست الکترونیکی: edris.madadian [at] mail.mcgill.ca
تلفن: +1 (438) 995 3056
Kamran M. Nemati
عضو کمیته علمی
Associate Professor, Departments of Construction Management, and Civil Engineering, University of Washington, Box 351610, Seattle, Washington 98195-1610 U.S.A.
وب سایت: www.nemati.com/
پست الکترونیکی: nemati [at] u.washington.edu
Saeed Nemati
عضو کمیته علمی
Ph.D., Infrastructure Engineering,Western Sydney University
وب سایت: www.linkedin.com/in/saeed-nemati-a745235b/
پست الکترونیکی: snemati44 [at] gmail.com
فرهاد احمدی
عضو کمیته علمی
همکار ارشد تحقیق و توسعه، والتر پی مور و همکاران
وب سایت: www.linkedin.com/in/farhad-ahmadi-0412b930/?ppe=1
پست الکترونیکی: farhad.ahmadi [at] utexas.edu
تلفن: +1-512-466-4706
کمیته علمی
محمدتقی کاظمی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: civil.sharif.ir/kazemi
پست الکترونیکی: kazemi [at] sharif.edu
جواد واثقی امیری
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/j.vaseghi/home.aspx
پست الکترونیکی: vaseghi [at] nit.ac.ir
بنیامین محبی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وب سایت: www.researchgate.net/profile/benyamin_mohebi2
پست الکترونیکی: mohebi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 33901118
حسین نادرپور
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: naderpour.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
تلفن: +98 23 33533781
مهدی دهستانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/mehdi_dehestani.aspx
پست الکترونیکی: dehestani [at] gmail.com
سید روح الله حسینی واعظ
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: hoseinivaez.com/
پست الکترونیکی: hoseinivaez [at] qom.ac.ir
غلامعلی بهزادی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال و دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
وب سایت: www.shomal.ac.ir/behzadi/
پست الکترونیکی: ga.behzadi [at] yahoo.com
غلامرضا شیرازیان
دبیر کمیته علمی
استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/shirazian/
پست الکترونیکی: reza [at] shirazian.org
رضا آقایاری
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~reza.agh
پست الکترونیکی: reza_agh [at] razi.ac.ir
رمضانعلی ایزدی فرد
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=35&lang=0
پست الکترونیکی: izadifard [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 37811-0281
محسن فضلوی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=347&lang=0
پست الکترونیکی: m.fazlavi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 283390115
ایمان منصوری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی بیرجند
وب سایت: www.researchgate.net/profile/iman_mansouri
پست الکترونیکی: mansouri [at] birjandut.ac.ir
حمیدرضا توکلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/tavakoli/home.aspx
پست الکترونیکی: tavakoli [at] nit.ac.ir
تلفن: +98 (0) 11 32331707
غلامرضا عبداله زاده درزی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: nit.ac.ir/?sp=370479
پست الکترونیکی: abdollahzadeh [at] nit.ac.ir
علی محمد رجبی
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amrajabi [at] ut.ac.ir
امید تى تى دژ
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/titidezh/
پست الکترونیکی: titidezh [at] gmail.com
تلفن: +98 (0) 11 44203756
فرزانه حامدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=39&lang=0
پست الکترونیکی: hamedi [at] eng.ikiu.ac.ir
سعید قلی زاده قلعه عزیز
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
وب سایت: asatid.urmia.ac.ir/s.gholizadeh
پست الکترونیکی: s.gholizadeh [at] urmia.ac.ir
نصرت اله فلاح
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: staff.guilan.ac.ir/fallah/?lg=0 civil.nit.ac.ir/ms/fallah/home.aspx
پست الکترونیکی: fallah [at] nit.ac.ir
علیرضا رضائیان
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عضو هیئت موسس انجمن سازه های فولادی ایران، دبیر انجمن سازه های فولادی ایران، بازرس انجمن مهندسی پل ایران
وب سایت: kiau.ac.ir/~alireza.rezaeian
پست الکترونیکی: alireza.rezaeian [at] kiau.ac.ir
سعید فلاحیان
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fallahian/
پست الکترونیکی: s.fallahian1 [at] gmail.com
امیرمنصور عسکری فاتح
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fateh/
پست الکترونیکی: a.fateh [at] shomal.ac.ir
سیروس غلامپور دهکی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/sghd.html
پست الکترونیکی: sgh235 [at] yahoo.com
علی دشتی شفیعی
عضو کمیته علمی
استادیار،دانشکدی معماری، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/dashti/
پست الکترونیکی: ali_shafii_7 [at] yahoo.com
امیر مدرس
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.modarres/home.aspx
پست الکترونیکی: a.modarres [at] nit.ac.ir
مهدی روانشادنیا
عضو کمیته علمی
دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
وب سایت: www.ravanshadnia.com/
پست الکترونیکی: ravanshadnia [at] gmail.com
حسن دیواندری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر،
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی (ABRC)
وب سایت: divandari.ir/
پست الکترونیکی: h.divandari [at] gmail.com
تلفن: 09391766940
علیرضا سرکار
عضو کمیته علمی
استادیار گروه راه و ترابری واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/alireza_sarkar
پست الکترونیکی: sarkar [at] srbiau.ac.ir
فرشید رضا حقیقی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=vgc_7a0aaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: haghighi [at] nit.ac.ir
علی همتی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
وب سایت: shora.semnan.ir/HomePage.aspx?TabID=6212&Site=shora.semnan&Lang=fa-IR
پست الکترونیکی: ali.hemmati [at] semnaniau.ac.ir
غلامرضا زمانى اهرى
عضو کمیته علمی
استادیار گروه مهندسی عمران,دانشکده فنی, دانشگاه ارومیه
وب سایت: facultystaff.urmia.ac.ir/site/cv.aspx?stid=308&ln=en
پست الکترونیکی: g.zamani [at] urmia.ac.ir
طاهر رجایی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/24092/
پست الکترونیکی: trajaee [at] qom.ac.ir; taher_rajaee [at] yahoo.com
سید محمدحسین دهناد
عضو کمیته علمی
بورسیه هیئت علمی، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/48103/
پست الکترونیکی: m.dehnad [at] qom.ac.ir
شورای سیاستگذاری
اکبر ترکان
شورای عالی کنفرانس
مشاور عالی ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: info [at] icceconf.com
فضل الله ایرجی کجوری
شورای عالی کنفرانس
مدیر کل اداره فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: iraji [at] icceconf.com
سید ضیاء هاشمی
شورای عالی کنفرانس
معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: hashemi [at] icceconf.com
علی‌محمد نوریان
شورای عالی کنفرانس
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: amnoorian.info/
پست الکترونیکی: amnoorian22 [at] gmail.com
سید محمدحسین رضوی
شورای عالی کنفرانس
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه دانشگاهی شمال
وب سایت: www.sc-shomal.ir/razavi/
پست الکترونیکی: razavismh [at] gmail.com